Байланыс телефондары:
(727) 264 24 09
7(727) 272-55-61

Библиография

Библиографический указатель научных трудов
РЕКТОРА КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
АГРАРНОГО УНИВЕРСИТЕТА, АКАДЕМИКА
ТЛЕКТЕСА ИСАБАЕВИЧА ЕСПОЛОВА

ҚҰРМЕТТІ ОҚЫРМАНДАР!
Ұсынылып отырған библиографиялық көрсеткіште Қазақстан
Республикасы Ұлттық ғылым академиясының Вице-Президенті,
академик, экономика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ
ұлттық аграрлық университетінің ректоры Тілектес Исабайұлы
Есполовтың ғылыми еңбектері жинақталған.
Бұл көсеткіште ғалымның өмірі мен еңбек жолын сипаттайтын
мəліметтер, жарияланған еңбектері, ғалымның жетекшілігімен
қорғалған ғылыми диссертациялары жəне ол туралы жазылған
əдебиеттер енгізілген.
Көрсеткіш материалы хронологиялық тəртіппен орналасқан, əр
жылдың көлемінде алфавит ретімен: қазақша, орысша жəне
ағылшын тілдерінде беріліп отыр.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
В данном библиографическом указателе собраны научные труды
Вице-Президента, академика Национальной академии наук
Республики Казахстан, доктора экономических наук, профессора,
ректора Казахского национального аграрного университета
Тлектеса Исабаевича Есполова.
Указатель включает материалы, характеризующие жизнь и
деятельность ученого, его научные труды, публикации, защи-
щенные диссертации под его руководством и литературу о нем.
Материал в указателе расположен в хронологическом порядке, в
пределах каждого года по алфавиту: сначала идут работы
опубликованные на казахском, русском и английском языках.

ukazat_-t_i_espolov-2017-2.pdf [1,58 Mb] (Жүктеу: 65)

Көру онлайн файл: ukazat_-t_i_espolov-2017-2.pdf


trudy-espolova-ijun-2012-2.pdf [1,43 Mb] (Жүктеу: 43)

Көру онлайн файл: trudy-espolova-ijun-2012-2.pdf
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы-"Ақпараттық технологиялық орталығы" Қоғамдық қоры